Všeobecné podmienky


Základné pojmy a určenie

Prevádzkovateľom internetového portálu Servisujeme.sk (ďalej len „Portál“) je spoločnosť SOTEC s.r.o. so sídlom Medený Hámor 6541/15, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 24000/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Partner je fyzická osoba oprávnená na podnikanie - SZČO alebo právnická osoba registrovaná na Portáli za účelom prezentácie poskytovaných služieb a využívania služieb poskytovaných Portálom (ďalej len „Partner“).

Používateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá navštívi Portál za účelom oboznámenia sa s jeho obsahom a službami, ktoré poskytuje (ďalej len „Používateľ“).

Určenie a zameranie Portálu

Portál umožňuje prezentáciu a zobrazenie údajov o Partneroch a komunikáciu medzi Partnermi a Používateľmi. Pre Partnerov predstavuje Portál možnosť efektívne prezentovať ponúkané služby a osloviť tak širokú skupinu potenciálnych zákazníkov. Partneri sú zaradení do katalógov a príslušných kategórií podľa poskytovaných služieb. Pre Používateľov je Portál užitočným a jednoduchým nástrojom pre vyhľadanie a výber Partnera, ktorý poskytuje požadované služby, ako aj vyhľadanie podobných Partnerov v okolí.

Pravidlá používania Portálu

Používanie Portálu sa riadi Všeobecnými podmienkami (ďalej len „VOP“ ).

Registrácia

Registrovaný Partner alebo Používateľ (fyzická osoba oprávnená na podnikanie - SZČO, právnická osoba alebo fyzická osoba) ktorá sa registrovala (odoslala registračný formulár) na Portáli udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a udeľuje súhlas s VOP.

Registrácia Partnera

 • registrácia Partnera na Portáli je povinná
 • Prevádzkovateľ po schválení registrácie zaradí Partnera do systému
 • Partner musí pri registrácii uviesť pravdivé a aktuálne údaje, za čo nesie plnú zodpovednosť
 • v prípade akejkoľvek zmeny registračných údajov, je Partner povinný bezodkladne vykonať túto zmenu prostredníctvom stránok určených na administráciu registrovaného Partnera
 • Partner registráciou (odoslaním registračného formulára) vyslovuje súhlas s VOP zverejnenými na Portáli
 • ak Partner s VOP alebo ich časťou nesúhlasí, registráciu nesmie uskutočniť
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu Partnera

Práva a povinnosti Partnera

 • po schválení registrácie Partnera Prevádzkovateľom budú Partnerovi sprístupnené webové stránky na administráciu Partnera
 • Partner sa zaväzuje na Portáli prezentovať len údaje a služby, ktoré nie sú v žiadnom rozpore s právnym poriadkom Slovenskej Republiky a dobrými mravmi
 • Partner sa zaväzuje, že bude na Portáli zverejňovať len pravdivé a zrozumiteľné informácie. V maximálnej miere sa bude snažiť o to, aby neuviedol Používateľa do omylu.
 • Partner má právo zrušiť svoju registráciu bez udania dôvodu, o čom informuje Prevádzkovateľa mailom a ten ho následne vyradí zo systému
 • ak Partner nesúhlasí s aktualizovanými VOP je povinný to oznámiť Prevádzkovateľovi mailom, ktorý následne zruší jeho registráciu na Portáli

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať a meniť údaje uvedené Partnerom v jeho profile za účelom aktuálnosti zobrazovaných údajov
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu a úroveň služieb ponúkaných Partnermi na Portáli
 • Prevádzkovateľ zabezpečí maximálnu funkčnosť Portálu a poskytovaných služieb, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť Partnerom, resp. Používateľom v dôsledku jeho prevádzky alebo používania
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť registráciu a zmluvný vzťah s Partnerom a to bez udania dôvodu
 • údaje o Partneroch sú zobrazené na Portáli a ďalších portáloch, ktoré sú prevádzkované Prevádzkovateľom.

Súhlas užívateľa so spracúvaním osobných údajov a ochrana osobných údajov

 • Užívateľ pri registrácii na portáli Servisujeme.sk udeľuje prevádzkovateľovi, ktorý prevádzkuje webový portál Servisujeme.sk a spracúva osobné údaje užívateľa v užívateľom poskytnutom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a to na účely priameho marketingu, osobitný písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov užívateľa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Užívateľom poskytnuté osobné údaje budú použité na spracovanie cielených ponúk, štatistík a štúdií. Užívateľ je poučený o skutočnosti, že prevádzkovateľa môže kedykoľvek požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov o osobe užívateľa a rovnako môže kedykoľvek písomným prejavom vôle adresovaným prevádzkovateľovi požiadať o vymazanie osobných údajov spracúvaných o osobe užívateľa. Rovnako je užívateľ poučený o tom, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje sú spracovávané len po dobu kedy užívateľ využíva služby webového portálu a aplikácie alebo než užívateľ vyjadrí svoj nesúhlas, údaje vymaže alebo požiada o ich vymazanie. Úradom pre dohľad nad ochranou osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: www.dataprotection.gov.sk Užívateľ potvrdzuje, že pred registráciou na portáli Servisujeme.sk a pred udelením súhlasu so získavaním a spracúvaním osobných údajov užívateľa bol zo strany prevádzkovateľa riadne, zrozumiteľne a úplne informovaný o všetkých právach užívateľa a podmienkach spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Užívateľ registráciou na portáli Servisujeme.sk výslovne prehlasuje a potvrdzuje, že jeho osobné údaje, ktoré dobrovoľne a slobodne poskytol prevádzkovateľovi, sú správne, pravdivé, úplné a aktuálne a v prípade, že dôjde k ich zmene, zaväzuje sa ich aktualizovať.
 • Užívateľ pri registrácii na portáli Servisujeme.sk udeľuje prevádzkovateľovi súhlas, aby mu prevádzkovateľ zasielal na jeho e-mailovú adresu, ktorú užívateľ uviedol pri registrácii na portáli Servisujeme.sk e-maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety, udelený prevádzkovateľovi je užívateľ oprávnený kedykoľvek písomne odvolať.

Partnerské programy, cenník, platobné podmienky

 • registrácia a zobrazenie údajov a služieb Partnera na Portáli je ZADARMO
 • rozsah poskytovaných služieb Portálom závisí od partnerského programu, ktorý si Partner vyberie
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie partnerského programu. Aktuálne partnerské programy budú zverejnené na stránke pre partnerov
 • podmienky a spoplatnenie služieb, ktoré nie sú zahrnuté v partnerských programoch, budú dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a Partnerom individuálne.

Záverečné ustanovenia

Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Partnerom sa riadi VOP, platnými právnymi predpismi a zákonmi Slovenskej Republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VOP a súvisiace dokumenty. Nové VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli.

Popis partnerských programov, služieb a cenník je súčasťou VOP.

Aktuálne VOP nadobúdajú platnosť 20.5.2018.
Copyright © 2014 - 2023 Servisujeme.sk Tvorba webstránok SOTEC s.r.o.